Podání whistleblowing oznámení dává možnost informovat nás o podezření na protiprávní jednání – jako je např. korupce, zpronevěra a další, a přispět tak k jejich odhalení. Dodržování právních předpisů je naší nejvyšší prioritou.  Oznámení podaná prostřednictvím našeho vnitřního oznamovacího systému jsou projednávána důvěrně, nemusíte se tedy obávat prozrazení identity. Oznámení je možno podat také anonymně – podrobnosti rozvádíme níže.

Upozorňujeme, že whistleblowing systém není určen pro klientské stížnosti. Pokud nejste spokojeni s vaší pojistnou smlouvou, plněním ze škody nebo některou z našich služeb, obracejte se prosím sem.

Co je možno oznámit?

Oznamovat lze nejen již uskutečněné protiprávní jednání, ale i skutečnosti nasvědčující tomu, že má teprve dojít ke spáchání takového jednání (hrozící či připravované protiprávní jednání).

Oznámit je možné protiprávní jednání, které:

  • má znaky trestného činu,
  • má znaky přestupku (horní hranice pokuty alespoň 100000 Kč)
  • porušuje zákon č. 171/2023 Sb. o ochraně oznamovatelů
  • porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie mimo jiné v oblasti finančních služeb, povinného auditu, finančních produktů a finančních trhů, daně z příjmů právnických osob, AML, ochrany spotřebitele, ochrany životního prostředí a hospodářské soutěže, ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví, ochrany osobních údajů a kyberbezpečnosti (kompletní výčet viz §2 odst. 1 zákona č. 171/2023 Sb., zákon o ochraně oznamovatelů)
  • porušuje právní předpisy v oblasti distribuce pojištění

Kdo má možnost provést oznámení?

Zaměstnanec (pracovní poměr, DPČ, DPP) nebo fyzická osoba, která je pro společnost SV pojišťovna a.s., resp. SV Pro-finance, spol. s r.o. činná jinak (zejm. členové orgánu dané právnické osoby, externí spolupracovníci, stážisté, dobrovolníci, dodavatelé, uchazeči o práci či jinou spolupráci), resp. další osoby uvedené v §2 odst. 3 a 4 zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů.

Jak provést oznámení?

Oznámení je možné provést pomocí vnitřního oznamovacího systému, ale i externího oznamovacího systému (bližší informace níže v bodech 1 a 2).

Pro co nejrychlejší a nejefektivnější řešení oznámení doporučujeme využít vnitřní oznamovací systém.

1. Vnitřní oznamovací systém

Pokud máte konkrétní a odůvodněné poznatky o porušování právních předpisů nebo máte podezření na takové porušení, obraťte se na níže uvedené osoby, které jsou tzv. příslušnými osobami:

Roman Daneš

– důvěrné: pouze k rukám whistleblowing officera

SV pojišťovna, a.s., budova Beta, Vyskočilova 1481/4, 140 00 Praha 4

nebo

Jan Šrámek

– důvěrné: pouze k rukám whistleblowing officera

SV pojišťovna, a.s., budova Beta, Vyskočilova 1481/4, 140 00 Praha 4

Na těchto kontaktech je možno domluvit také ústní podání oznámení při osobní schůzce.

Prošetřujeme všechna oznámení, nicméně pokud jde o oznámení méně závažných porušení, která nejsou oznámením ve smyslu zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, vyhrazujeme si právo postupovat na základě interních předpisů, nikoli striktně na základě tohoto zákona.

Prosíme o seznámení s dokumentem Informace o ochraně osobních údajů oznamovatele.

Doporučujeme poskytnutí maximálního množství informaci. Neuvádějte prosím nadbytečné osobní údaje, které s oznámením nesouvisí.

Na vědomě nepravdivé oznámení se nevztahuje zákonná ochrana.

Anonymní oznámení jsou také možná. V takovém případě uveďte co nejvíce podrobností, a pokud máte k dispozici, také dokumenty, které vaše podezření potvrzují, aby bylo možné věc úspěšně prošetřit.

Pro zajištění anonymity doporučujeme tyto kroky:

  • Vytvořte si zabezpečenou e-mailovou schránku, ideálně pouze k podání oznámení – i při zajištění anonymity tak s vámi budeme moci ohledně vyšetřování komunikovat
  • Nepodávejte své oznámení z počítače dodaného vaším zaměstnavatelem
  • Nepoužívejte počítač, který je připojený k síti/intranetu společnosti
  • Neuvádějte vlastní osobní údaje
  • Nevolejte z vámi běžně užívaného telefonního čísla nebo firemního telefonního čísla

2. Externí oznamovací systém

Oznámení je možno učinit rovněž prostřednictvím externího oznamovacího systému. Externím oznamovacím kanálem pro účely oznámení o porušení povinností dle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (AML), je výlučně systém pro přijímání oznámení zřízený Finančním analytickým úřadem (reditel@fau.mfcr.cz).

Externím oznamovacím kanálem pro účely oznámení o jiných typech protiprávního jednání je systém pro přijímání oznámení zřízený Ministerstvem spravedlnosti (oznamovatel.justice.cz). Prostřednictvím systému pro přijímání oznámení zřízeného Ministerstvem spravedlnosti nelze podávat oznámení o porušení povinností podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.