Úvodem

Témata spojená s udržitelným investováním jsou v současnosti stále více skloňována. SV pojišťovna, a.s. si je vědoma, že stejně jako v jiných oblastech, i při investování, je třeba postupovat nejen s ohledem na současnost, ale i s ohledem na budoucnost. Udržitelnost přitom zdaleka není jen o ekologii, ale do oblasti udržitelného investování náleží i hodnocení dalších aspektů investice, které mohou mít dopady do roviny sociální a ekonomické  (například zdraví, bezpečnost, vzdělávání) nebo corporate governance (existence postupů správného řízení společností a zejména transparentnost). SV pojišťovna, a.s. v oblasti investování usiluje o uvědomělý přístup a podporuje projekty, které se snaží chovat zodpovědně vůči svému okolí.

Udržitelnost v rámci skupiny SVS

Udržitelnost a odpovědné, na budoucnost orientované řízení jsou také součástí strategie skupiny Sparkassen-Versicherung Sachsen (SVS). Udržitelnost je důležitou součástí zajištění budoucí životaschopnosti společnosti –  znamená harmonizaci všech tří dimenzí udržitelnosti (ekonomické, ekologické a sociální), přitom se zaměřujeme na témata ochrany životního prostředí a přizpůsobení se změnám klimatu.

Svou strategií udržitelnosti se skupina SVS hlásí k cílům udržitelného rozvoje Organizace spojených národů a k cílům Pařížské dohody o ochraně klimatu, které mají omezit globální oteplování – ve srovnání s obdobím před průmyslovou revolucí – na 1,5 stupně Celsia. Rovněž podporuje cíl klimaticky neutrální Evropy do roku 2050 (European Green Deal).

Zavedením strategie udržitelnosti se SV pojišťovna jako součást Sparkassen-Versicherung Sachsen stává součástí společenské transformace a krok za krokem se vydává na cestu k větší udržitelnosti. SV pojišťovna nicméně vzhledem k lokálním odlišnostem může skupinovou strategii naplňovat specificky a ve vlastním časovém rámci.

Mezi závazky skupiny SVS v oblasti udržitelnosti patří mimo jiné:

  • při zadávání zakázek bereme v úvahu environmentální kritéria
  • posílit aspekty ESG v upisování
  • udržitelně vyřizovat pojistné události
  • zohlednění kritérií ESG v investičních rozhodnutích
  • klimatická neutralita investic do roku 2050

Více informací o udržitelnosti v rámci skupiny je k dispozici zde

Udržitelné odměňování

Systémy odměňování SV pojišťovny, a.s. vycházejí z právních předpisů a jsou v souladu s obchodní a rizikovou strategií společnosti. Politika odměňování zohledňuje dlouhodobé zájmy a výkonnost společnosti, podporuje udržitelný rozvoj a nepodporuje podstupování rizik, která jsou v rozporu se zásadou udržitelnosti a dlouhodobosti. Rizika udržitelnosti (tj. událost nebo situace v environmentální nebo sociální oblasti nebo v oblasti správy a řízení) mohou mít dopady na hodnotu investic, finanční situaci a výsledky hospodaření, jakož i na pověst pojišťovny. Odpovědným přístupem k rizikům udržitelnosti je lze včas identifikovat, vhodně monitorovat a cíleně řídit v rámci zavedeného procesu řízení rizik.

Udržitelné investice

Investování do cenných papírů je realizováno na základě smluv s externími Asset Managery  (společnost MEAG MUNICH ERGO Asset Management GmbH, společnost Conseq Funds investiční společnost a.s.). Společnost SV pojišťovna si vybírá pouze takové společnosti, které se snaží naplňovat ESG závazky. Detailnější informace o jejich strategiích naleznete zde:

Společnost Conseq Funds investiční společnost a.s.:

Společnost MEAG MUNICH ERGO Asset Management GmbH (MEAG):

Pojišťovna u produktu investičního životního pojištění ERGO Renta nezohledňuje nepříznivé dopady investičních rozhodnutí na udržitelnost, vzhledem k tomu, že pojistný produkt takto nebyl koncipován a jeho distribuce byla ukončena v roce 2020.