Úvodem

Témata spojená s udržitelným investováním jsou v současnosti stále více skloňována. SV pojišťovna, a.s. si je vědoma, že stejně jako v jiných oblastech, i při investování, je třeba postupovat nejen s ohledem na současnost, ale i s ohledem na budoucnost. Udržitelnost přitom zdaleka není jen o ekologii, ale do oblasti udržitelného investování náleží i hodnocení dalších aspektů investice, které mohou mít dopady do roviny sociální a ekonomické  (například zdraví, bezpečnost, vzdělávání) nebo corporate governance (existence postupů správného řízení společností a zejména transparentnost). SV pojišťovna, a.s. v oblasti investování usiluje o uvědomělý přístup a podporuje projekty, které se snaží chovat zodpovědně vůči svému okolí.

Udržitelnost v rámci skupiny SVS

Udržitelnost a odpovědné, na budoucnost orientované řízení jsou také součástí strategie skupiny Sparkassen-Versicherung Sachsen (SVS). Udržitelnost je důležitou součástí zajištění budoucí životaschopnosti společnosti –  znamená harmonizaci všech tří dimenzí udržitelnosti (ekonomické, ekologické a sociální), přitom se zaměřujeme na témata ochrany životního prostředí a přizpůsobení se změnám klimatu.

Svou strategií udržitelnosti se skupina SVS hlásí k cílům udržitelného rozvoje Organizace spojených národů a k cílům Pařížské dohody o ochraně klimatu, které mají omezit globální oteplování – ve srovnání s obdobím před průmyslovou revolucí – na 1,5 stupně Celsia. Rovněž podporuje cíl klimaticky neutrální Evropy do roku 2050 (European Green Deal).

Zavedením strategie udržitelnosti se SV pojišťovna jako součást Sparkassen-Versicherung Sachsen stává součástí společenské transformace a krok za krokem se vydává na cestu k větší udržitelnosti. SV pojišťovna nicméně vzhledem k lokálním odlišnostem může skupinovou strategii naplňovat specificky a ve vlastním časovém rámci.

Mezi závazky skupiny SVS v oblasti udržitelnosti patří mimo jiné:

  • při zadávání zakázek bereme v úvahu environmentální kritéria
  • posílit aspekty ESG v upisování
  • udržitelně vyřizovat pojistné události
  • zohlednění kritérií ESG v investičních rozhodnutích
  • klimatická neutralita investic do roku 2050

Více informací o udržitelnosti v rámci skupiny je k dispozici zde

Udržitelné odměňování

Systémy odměňování SV pojišťovny, a.s. vycházejí z právních předpisů a jsou v souladu s obchodní a rizikovou strategií společnosti. Politika odměňování zohledňuje dlouhodobé zájmy a výkonnost společnosti, podporuje udržitelný rozvoj a nepodporuje podstupování rizik, která jsou v rozporu se zásadou udržitelnosti a dlouhodobosti. Rizika udržitelnosti (tj. událost nebo situace v environmentální nebo sociální oblasti nebo v oblasti správy a řízení) mohou mít dopady na hodnotu investic, finanční situaci a výsledky hospodaření, jakož i na pověst pojišťovny. Odpovědným přístupem k rizikům udržitelnosti je lze včas identifikovat, vhodně monitorovat a cíleně řídit v rámci zavedeného procesu řízení rizik.

Udržitelné investice

Investování do cenných papírů je realizováno na základě smluv s externími Asset Managery  (společnost MEAG MUNICH ERGO Asset Management GmbH, společnost Conseq Funds investiční společnost a.s.).

Nezohledňování nepříznivých dopadů investičních rozhodnutí na faktory udržitelnosti

U produktu investičního životního pojištění ERGO Renta, ERGO Life a ERGO Vektor společnost SV pojišťovna, a.s. nezohledňovala a nezohledňuje nepříznivé dopady investičních rozhodnutí na udržitelnost (ve smyslu nařízení SFDR (EU) 2019/2088), vzhledem k tomu, že pojistné produkty takto nebyly koncipovány ani distribuovány a jejich distribuce byla ukončena před vstupem nařízení SFDR v účinnost. Zohledňování nepříznivých dopadů na udržitelnost není plánováno.

Investování do cenných papírů je realizováno na základě smluv s externími Asset Managery  (společnost MEAG MUNICH ERGO Asset Management GmbH, společnost Conseq Funds investiční společnost a.s.).

Společnost Conseq Funds investiční společnost a.s.:

V rámci produktu ERGO Renta je možné zvolit 3 strategie (konzervativní, vyvážená, dynamická) – jednotlivé strategie nesledují hledisko udržitelnosti – jako celek jsou tedy ESG (environmental, social, governance) neutrální.

Společnost MEAG MUNICH ERGO Asset Management GmbH (MEAG):

Níže uvedené fondy nesledují hledisko udržitelnosti – jako celek jsou tedy ESG (environmental, social, governance) neutrální.