Kontaktujte nás

Československá obchodní banka, a. s.

126971750 / 0300

variabilní symbol platby = číslo Vaší pojistné smlouvy

V případě uhrazení pojistného se špatným nebo žádným variabilním symbolem bude tato platba považována za neuhrazenou.

Pojistné lze uhradit hotově, vkladem v hotovosti, poštovní poukázkou, převodem z účtu, inkasem či  pomocí SIPA. V případě inkasního způsobu platby je nutné požádat Vaši banku o povolení k inkasu a nastavit si dostatečně vysoký limit pro danou platbu. V případě platby v hotovosti na naší pobočce či obchodnímu zástupci (pouze 1. pojistné, neživotní produkty) Vám bude vždy vystaven doklad o platbě – inkasní lístek. Tento si, prosím, pečlivě uschovejte.

Změna způsobu či frekvence platby je možná telefonicky, v případě změny bankovního spojení a veškerých změn týkajících se plateb pomocí SIPA či inkasa je nutné podat písemnou žádost. Za tímto účelem, prosím, použijte kontaktní formulář. Můžete nás také kontaktovat emailem či poštou.

Pojistné je splatné k 1. dni pojistného období. V případě měsíční platby tedy vždy k 1. dni daného měsíce.

V případě dlužného pojistného Vám bude odeslána tištěná upomínka. Pokud dlužné pojistné nebude uhrazeno, dochází k přerušení pojištění a tím ztrátě pojistné ochrany. I o této skutečnosti Vás písemně informujeme, a to doporučeným dopisem. Dlužné pojistné je z naší strany vymáháno. V této souvislosti si Vás dovolujeme upozornit, že pojistník je povinen nám neprodleně nahlásit veškeré změny týkající se jeho pojištění, tedy i změnu adresy. Pokud nám nebyla změna adresy z Vaší strany nahlášena a korespondence se nám vrátila, považuje se upomínka za doručenou.

Máte dotaz? Kontaktujte nás