The Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) je nový americký zákon, který nabyl účinnosti dne 1. července 2014. FATCA je základním právním rámcem, na základě kterého jsou finanční instituce povinny hlásit informace o daňových rezidentech USA americkému daňovému úřadu (IRS – Internal Revenue Service).

SV pojišťovna, a. s., stejně jako ostatní společnosti skupiny SV , přijala veškerá opatření ke splnění svých povinností vyplývajících z FATCA.

SV pojišťovna, a. s. je registrována na stránkách IRS a bylo jí přiděleno registrační číslo GIIN (Global Intermediary Identification Number) 7S01XH.00031.ME.203.

Naše povinnosti spojené s automatickou výměnou informací v daňové oblasti

CRS (Common Reporting Standard)

  • globální model automatické výměny informací o finančních účtech

Do české legislativy (zákon č. 164/2013, o mezinárodní spolupráci při správě daní) byla s účinností od 6. dubna 2016 implementována směrnice č. 2014/107/EU. Navržený český zákon reaguje na vývoj v EU a OECD týkající se automatické výměny informací v oblasti daní, kdy EU a OECD připravily společný standard pro oznamování a postupy náležité péče pro získání informací o finančním účtu (definice finančního účtu zahrnuje i některé druhy pojistných smluv, např. pokud vytvářejí odkupní hodnotu), který spolu s modelem dohody příslušných orgánů tvoří tzv. globální standard („CRS“ Common Reporting Standard).

Na základě výše uvedené legislativy jsou pojišťovny včetně SV pojišťovny, a. s. (dále jen jako „SV pojišťovna“) a další finanční instituce povinny zjišťovat a prověřovat daňové rezidentství některých svých klientů. Na základě těchto zjištění budou finanční instituce v případě klientů, daňových rezidentů z většiny vyspělých cizích států oznamovat českému finančnímu úřadu vybrané informace o těchto zahraničních klientech, a to jednou ročně za předchozí kalendářní rok (poprvé v roce 2017 informace za rok 2016). U pojišťoven se zejména jedná o identifikaci klienta včetně daňového identifikačního čísla, informace o hodnotách pojistných smluv a informace o připsaných platbách a vyplacených plněních (pokud je pro pojišťovnu relevantní). Český finanční úřad tyto informace dále předá správcům daně příslušných států.

Obdobným způsobem budou postupovat i zahraniční finanční instituce v účastnících se státech, tj. informace o českých daňových rezidentech, jejich účtech a příjmech v zahraničí, budou těmito zahraničními institucemi předány přes zahraniční finanční úřad českému finančnímu úřadu k ověření správného zdanění zahraničních příjmů českých daňových rezidentů.

SV pojišťovna svou zjišťovací povinnost v rámci CRS plní sběrem Prohlášení o daňovém rezidentství klienta, ve kterém klient potvrdí zemi své daňové rezidence, a souvisejícími listinnými důkazy. V případě daňových nerezidentů je klient povinen sdělit i své daňové identifikační číslo. Sběr prohlášení se primárně týká pojistníků uzavírajících s KP novou pojistnou smlouvu kapitálového či investičního životního pojištění. Nicméně, požadavek na získání prohlášení může nastat i u stávajících klientů či příjemců pojistného plnění. Prohlášení je vydáváno na dobu neurčitou, a pokud u klienta nedojde ke změně okolností (např. přestěhování do jiné země, bude vyžadováno pouze jednou).

Užitečné odkazy k CRS

Finanční instituce (tedy i SV pojišťovna ve státech zapojených do modelu CRS (mj. všechny státy EU), musí předávat informace o účtech vedených pro osoby z jiných států zapojených do modelu CRS a splňujících legislativní požadavky Specializovanému finančnímu úřadu ČR za účelem jejich automatické výměny s finančními úřady ostatních států zapojených do modelu CRS.

V souvislosti s právní regulací zák. č. 164/2013 Sb., o automatické výměně informací v daňové oblasti máme povinnost informovat klienty o této právní regulaci.