Často kladené dotazy k online pojištění odpovědnosti pilota

1. Na jaká zařízení se pojištění vztahuje?

Předmětem pojištění je odpovědnost pojištěného za škodu na letadle, které je registrované v některé z členských zemí Mezinárodní organizace pro civilní letectví (ICAO) a není ve vlastnictví pojištěného a bylo pojištěnému zapůjčeno nebo ho užívá na základě jiného právního důvodu.

Pojištění se též vztahuje na škodu na letadle, za kterou pojištěný odpovídá jako letový instruktor při výcviku žáka.

Letadlem se rozumí:

  • letouny,
  • rotorová letadla (vrtulníky),
  • kluzáky.

ve smyslu přílohy 2 Leteckého předpisu L7 vydaného Ministerstvem dopravy ČR dle §102 zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví

a následující sportovní létající zařízení:

  • ultralehké letouny
  • ultralehké vrtulníky
  • ultralehké motorové vírníky

2. Je možné pojistit se i pro případ užívání letadla, které není havarijně pojištěno?

Ano, ale maximální výše pojistného plnění je v takovém případě omezena na 200.000 Kč.

3. Je pojištění vhodné např. i pro paragliding, hanggliding či létání na rogalu?

Ne, pojištění odpovědnosti pilota za škody na vypůjčeném letadle se na tyto aktivity nevztahuje, a to ani v případě motorových rogal.

4. Má druh pilotní licence vliv na cenu pojištění?

Ne, ceny jsou jednotné pro držitele všech druhů pilotních licencí, a to i včetně instruktorů létání. Přirážka k základní ceně je pouze v případě žáka ve výcviku.

5. Jaký je rozdíl mezi variantou Standard a Plus?

Ve variantě Plus jsou navíc připojištěny následné finanční škody. Těmi se rozumí například ušlý zisk a náklady poškozeného, které nejsou škodou na zdraví, na životě nebo na věci, ale vznikly v souvislosti s ní (např. náklady na transport poškozeného letadla, ušlý zisk za pronájem letadla apod.).

6. Jaký je rozdíl mezi pojištěním na dobu určitou a neurčitou?

V případě pojištění na dobu určitou volíte délku trvání pojištění (3, 6, 9 nebo 12 měsíců), jejímž uplynutím pojištění automaticky zanikne. V případě pojištění na dobu neurčitou se pojištění vždy po 1 roce automaticky prodlouží bez nutnosti podepisovat novou smlouvu, klient obdrží složenku na další rok a pojištění může v průběhu vypovědět.

7. Za jakých podmínek je možné sjednat okamžitou platnost pojištění?

Okamžitý počátek je možný při okamžité platbě online platební kartou a letu z letiště s řízeným provozem nebo s letovou informační službou v jeho provozní době. V ostatních případech je pojištění platné nejdříve od následujícího dne, či sjednaného počátku pojištění klientem.

8. Musím smlouvu podepsat a zaslat na Vaší adresu, nebo probíhá celý obchod pouze elektronicky?

Celý proces sjednání pojištění probíhá pouze elektronicky, bez nutnosti osobního jednání či podpisu smlouvy ze strany klienta. Po sjednání pojištění přes online e-shop obdržíte emailem smlouvu včetně nezbytné smluvní dokumentace (pojistné podmínky, zákonné informace apod.).  Akceptace pojištění se provádí výlučně zaplacením 1. pojistného před sjednaným počátkem pojištění.

9. Jsem cizinec, mohu se u vás pojistit?

Ano, cizinci si u nás toto pojištění mohou sjednat, pokud mají trvalou nebo korespondenční adresu v ČR. Případně je může pojistit aero škola či klub, v rámci kterých lítají.

10. Pokud mám více průkazů, jaký počet nalétaných hodin mám uvést?

V tomto případě uveďte součet všech nalétaných hodin pro všechna vaše oprávnění.

11. Pokud si budu dále zvyšovat svou kvalifikaci, musím vám hlásit, že jsem ve výcviku?

Ne, v takovém případě vás již nepovažujeme za žáka. Za žáka považujeme pilota, který pracuje na získání svého prvního pilotního oprávnění.

12. Jsem instruktor, musím si pro výkon činnosti instruktora uzavírat druhou pojistku?

Ne, u nás jste pojištěn v základní ceně jednou smlouvou pro činnost leteckého instruktora i pro své soukromé létání.

13. Lze pojistit i činnost navijákaře?

Ano, v tomto případě je nutné být jako pilot pojištěn na odpovědnost pilota a současně na občanskou odpovědnost. Vše lze sjednat online v rámci jedné smlouvy.

Pokud je činnost navijákaře vykonávaná v rámci zaměstnání, je nutné mít pojištění odpovědnosti zaměstnance vůči zaměstnavateli.

14. Mám výročí své smlouvy až příští rok, mohu se zapojit do Vaší soutěže?

Samozřejmě! Soutěže se může zúčastnit každý, kdo má ve stanoveném soutěžním období platné pojištění odpovědnosti pilota za škody způsobené na vypůjčeném letadle a zašle přihlašovací e-mail do soutěže.